Upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo

Upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo 2024-06-13T13:02:31+00:00

Z odlokom o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica (uradni list RS, št.87/2016 z dne 29. 12. 2016) je Javno komunalno podjetje Mežica prevzelo dejavnost oskrbe s pitno vodo v letu 2017. Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mežica je torej Komunala Mežica, tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode pa nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi.

Na območju Občine Mežica se za 3246 uporabnikov voda dobavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Spodnji Breg in VS Zgornji Breg. Voda se uporablja v gospodinjske namene, del se je koristi za storitvene in gospodarske dejavnosti. Obračun porabe pitne vode poteka preko glavnih vodomerov, ki so nameščeni za posamezne objekte oz. odjemna mesta. Skupna letna poraba pitne vode v Občini Mežica je cca 170.000 m3.


 KAKOVOST VODE

Splošni nasveti in informacije za uporabnike

Kaj povzroča nastajanje vodnega kamna?

Preprečevanje zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi

Lastnosti vode

Zakaj iz pipe ne priteče voda?

Kako ukrepati ob zapiranju vodovoda in ponovni vzpostavitvi vodooskrbe?

Zakaj je voda bela?

Kako lahko privarčujemo z vodo?

Kaj storim če želim prestaviti vodomer?

Nasveti, če kupujete embalirano vodo

Pet stvari, ki jih niste vedeli o vodi

Načrt preprečevanja legioneloz


POGOSTOST VZORČENJA PITNE VODE

​Parametre kakovosti vode, načine vzorčenja in obveščanje o rezultatih vzorčenja ureja Uredba o pitni vodi (Ur. l. RS 61/23).

Notranji nadzor pitne vode po sistemih in predvidena frekvenca vzorčenja po posameznih sistemih

Za vsako oskrbovalno območje so opredeljena stalna in nadomestna mesta vzorčenja.

  1. VODOOSKRBNI SISTEM ŠUMC – OBČINA MEŽICA
LETO 2024 MKB število vzorcev KEM število vzorcev SKUPAJ
VS ŠUMC – MEŽICA 12 1 13

Predvidena mesta vzorčenja: vodohran Mežica, razbremenilnik Podjunska, OŠ, vrtec, TUŠ market

  1. VODOOSKRBNI SISTEM ZGORNJI IN SPODNJI BREG – OBČINA MEŽICA
LETO 2024 MKB število vzorcev KEM število vzorcev SKUPAJ
VS ZGORNJI BREG 7 1 8
VS SPODNJI BREG 3 1 4
VSE SKUPAJ 12

Predvidena mesta vzorčenja: vodohran, CŠOD

Parametri za kemijsko preskušanje vzorcev pitne vode:

  • amonij, barva ( 436 nm), klorid, motnost, nitrit, permanganatni indeks (oksidativnost) Bromodiklorometan, Dibromoklorometan, Tribromometan, Triklorometan, Trihalometani (vsota), klorid, klorat, bromat, nitrat, aluminij, baker, cink, kadmij, krom, mangan, nikelj, svinec, železo.

Parametri za mikrobiološko preskušanje vzorcev pitne vode:

  • entrokoki, Escherichia colli, koliformne bakterije, skupno število mikroorganizmov pri 22°C, skupno število mikroorganizmov pri 37°C, Clostridium perfringens

TRDOTA VODE V POSAMEZNIH VODOVODNIH SISTEMIH

VODOVODNI SISTEM ID VODOVODNEGA SISTEMA ŠT. OSKRBOVANIH NA VODOVODNEM SISTEMU TRDOTA N°
VS ŠUMC MEŽICA 1035 3126 7,8
VS ŠUMC PREVALJE 1035 4288 7,8
VS ŠUMC RAVNE 1035 4463 7,8
VS BREG 1036 74 13,7
VS LEŠE 1037 921 12,6
VS ŠENTANEL 1038 68 2,3
VS STROJNA 1039 16 5,6
VS KOTLJE 1040 4844 12
VS STRAŽIŠČE 1869 117 15,1

 

TRDOTA VODE:

Trdoto vode povzročajo kalcijeve in magnezijeve soli v vodi. Skupna trdota predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote. Kot karbonatno trdoto označujemo prisotnost kalcijevih in magnezijevih ionov, ki tvorijo hidrogenkarbonate. Nekarbonatno trdoto predstavljajo ioni kalcija in magnezija, ki tvorijo kloride, sulfate in nitrate – soli obeh omenjenih ionov torej, ki so v vodi poleg hidrogenkarbonatov še prisotne.

Trdoto vode  izražamo kot vsoto množin kalcijevih in magnezijevih ionov in jo predstavimo kot vsebnost kalcijevega oksida (CaO).

Enota, ki se najpogosteje uporablja za izražanje trdote vode, je nemška trdotna stopnja (1°N = 10 mg kalcijevega oksida na liter). Uporablja se tudi francoska trdotna stopnja (1°F = 17.8 mg kalcijevega karbonata na liter). 1°N ustreza 1.78°F. Trdote vode izražamo v nemških (°N ) ali francoskih trdotnih stopnjah (°F):

TRDOTA VODE °N °F
Mehka voda do 7 do 13
Srednje trda voda 7-15 13-27
Trda voda 15-21 27-37
Zelo trda voda nad 21 nad 37

Nadzor kakovosti

Splošne informacije za uporabnike

Podatki o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica

Poročila nadzora kakovosti pitne vode

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2023

Pretekla letna poročila o kakovosti pitne vode na območju Občine Mežica:

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE 2021

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE 2022

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE 2023


Analize pitne vode

Načrt vzorčenja pitnih vod za leto 2024

ANALIZNI REZULTATI 2024

Januar 2024

Pitna voda – Vrtec Mežica

Pitna voda – stanovanjska hiša Zg. Breg

Februar 2024

Pitna voda – Vrtec Mežica

Marec 2024

Pitna voda – Vrtec Mežica

Pitna voda – stanovanjska hiša Zg. Breg

April 2024

Pitna voda – Vrtec Mežica

Pitna voda – stanovanjska hiša Zg. Breg

Maj 2024

Pitna voda – stanovanjska hiša Zg. Breg

Pitna voda – Vrtec Mežica

Skip to content