O podjetju

O podjetju 2022-05-24T12:23:21+00:00

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih službah (Ur. list RS št. 30/93, 29/93 in 20/98) ter 5. in 16. člena Statuta Občine Mežica (Ur. list RS 16/99 in 73/00) in sklepa 15. seje Občinskega sveta Občine Mežica z dne 13.6.2000 je občinski svet na svoji 19. seji, dne 2.11.2000 sprejel statut Komunale Mežica, Javnega komunalnega podjetja,d.o.o.

KOMUNALA MEŽICA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. opravlja vsa strokovna in administrativna dela v zvezi z:
– vzdrževanjem javnih površin
– letno-zimskim vzdrževanjem javnih cest
– pokopališko dejavnostjo
– pogrebno dejavnostjo
– odvajanjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo
– nadzori gradbenih dejavnosti
– vzdrževanjem MHE
– posredovanjem plačila stroškov javne razsvetljave
– upravljanje športne hale
– upravljanje Narodnega doma
– upravljanje Športnega parka
– pogodbenim čiščenjem objektov
– druga manjša dela internega značaja (izobešanje zastav, plakatov, manjši prevozi, sodelovanje-pomoč pri občinskih prireditvah, novoletna okrasitev).

Za ravnanje s komunalnimi odpadki delo za nas opravlja KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o..

Javno podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– direktorja,
– svet delavcev.

Podjetje ima sedež na Trg svobode 1, Mežica. Direktor je od leta 2013 Ambrož Blatnik.

Skip to content