Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja 2019-03-08T08:27:10+00:00

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Izdajatelj:

KOMUNALA MEŽICA javno komunalno podjetje, d. o. o.
Trg svobode 1
2392 Mežica
Verzija februar 2019

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: KOMUNALA MEŽICA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
Sedež organa: TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Odgovorna oseba: AMBROŽ BLATNIK
Matična številka: 1534424000
Identifikacijska številka za DDV: SI73310948
Transakcijski račun: SI56 0247 0008 9637 339 pri NLB, d.d.
SI56 6000 0000 0427 259 pri LON, d.d.
Šifra dejavnosti: 37.000 Ravnanje z odplakami
Telefon: 00386 2 82 79 362
Telefax: 02 82 79 359
GSM: 00386 31 364 544
Elektronski naslov: komunala@mezica.si; ambroz.blatnik@mezica.si
Datum prve objave kataloga: 26. 7. 2007
Datum zadnje spremembe: 1. 2. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.komunala-mezica.si
Druge oblike kataloga: v pisni obliki, na sedežu Komunale Mežica, d.o.o., Trg svobode 1, 2392
Mežica

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

2. a Podatki o organizaciji in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja javnega podjetja
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93) in v skladu z
določili Zakona o gospodarskih službah (Ur. list RS št. 30/93, 29/93 in 20/98) ter 5. in 16.
člena Statuta Občine Mežica (Ur. list RS 16/99 in 73/00) in sklepa 15. seje Občinskega sveta
Občine Mežica z dne 13. 6. 2000 je občinski svet na svoji 19. seji, dne 2.11.2000 sprejel statut
Komunale Mežica, Javnega komunalnega podjetja, d.o.o.

Ustanovitelj javnega podjetja
Edina ustanoviteljica Komunale Mežica, d.o.o. je Občina Mežica.

Dejavnosti javnega podjetja
Komunala Mežica, d.o.o., s sedežem na Trg svobode 1, 2392 Mežica opravlja vsa strokovna in
administrativna dela v zvezi z:
– vzdrževanjem javnih površin,
– letno-zimskim vzdrževanjem javnih cest,
– pokopališko dejavnostjo,
– pogrebno dejavnostjo,
– odvajanjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo,
– nadzori gradbenih dejavnosti,
– vzdrževanjem MHE,
– posredovanjem plačila stroškov javne razsvetljave,
– upravljanje športne hale,
– upravljanje Narodnega doma,
– upravljanje Športnega parka,
– upravljanje tržnice,
– pogodbenim čiščenjem objektov,
– druga manjša dela internega značaja (izobešanje zastav, plakatov, manjši prevozi,
sodelovanje-pomoč pri občinskih prireditvah, novoletna okrasitev).

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali
v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:
– izdaja projektne pogoje oziroma soglasja k projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja,
– izdaja soglasje za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture in izdaja smernice
in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
– Vodstvena struktura Komunale Mežica, d.o.o. je naslednja:
– direktor: Ambrož Blatnik
– Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o. nima notranjih organizacijskih enot.

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Ambrož Blatnik
Trg svobode 1
2392 Mežica
00 386 2 82 79 362
ambroz.blatnik@mezica.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega
področja javnega podjetja (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra
predpisov)
Državni predpisi: Register predpisov RS (http://www.pisrs.si/Pis.web/; http://www.uradni-
list.si)
Predpisi lokalnih skupnosti: predpisi Občine Mežica (http://www.mezica.si/)
Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://eur-lex.europa.eu)

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:  http://eur-lex.europa.eu

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Komunala Mežica, d.o.o. izdaja:
– projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija),
– soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– soglasje za priključitev objektov na komunalne vode,
– smernice k prostorskim aktom, lokacijski načrt, zazidalni načrt,
– mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta.

2. g Seznam evidenc, s katerimi javno podjetje upravlja
Register zbirk osebnih podatkov
Seznam odjemnih mest, kataster:
– javnih vodovodnih napeljav in objektov,
– javnih kanalizacijskih vodov in čistilnih naprav ter objektov,
– greznic,
– občinskih cest,
– javnih površin,
– javne razsvetljave,
– prometnih znakov.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam
posameznih dokumentov

Sklopi informacij:
– javna naročila,
– kakovost pitne vode,
– obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo,
– ceniki.

2. j Podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek)
Podatki o poslih v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, 11. odstavek so dostopni  na  tej povezavi

2. k Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10. a člen ZDIJZ, 12.odstavek)
Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, 12. odstavek so dostopni na tej povezavi

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij z delovnega področja Komunale Mežica, d.o.o. je vedno dostopna:
– na spletni strani javnega podjetja https://www.komunala-mezica.si,
– v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Komunala Mežica,
d.o.o., Trg svobode 1, 2392 Mežica,
– preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski
naslov: komunala@mezica.si,
– osebno na sedežu javnega podjetja Trg svobode 1, 2392 Mežica v času delovnega časa.

Skip to content