Tržnica

Tržnica 2019-03-22T19:08:42+00:00

VZDRŽEVANJE TRŽNICE
Lastnik objekta Tržnica s pripadajočim zemljiščem je Občina Mežica, Komunala Mežica pa je
zadolžena za vzdrževanje.

Komunala je dolžna s premoženjem upravljati skladno z zakonodajo, standardi in normativi
in s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Upravljanje premoženja obsega zlasti:
– skrb za pravno in dejansko urejenost premoženja,
– redno vzdrževanje,
– investicijsko vzdrževanje, ki se izvaja v imenu in za račun Občine,
– pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa,
– varovanje in zavarovanje premoženja,
– oddajo v uporabo.

Za izvedbo upravljavskih nalog je odgovoren direktor Komunale Mežica.

TRŽNI RED

Skip to content