Zakonodaja

Zakonodaja 2018-05-22T19:57:10+00:00

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19972176

Odlok o občinskih cestah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2315/odlok-o-obcinskih-cestah

Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3579/odlok-o-spremembah-odloka-o-nacinu-opravljanja-izbirne-lokalne-gospodarske-javne-sluzbe-vzdrzevanja-javne-razsvetljave-semaforjev-ter-druge-cestne-prometne-svetlobne-signalizacije-in-opreme-na-obmocju-obcine-mezica

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20075865

Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20163861

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/127759

Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=199853

Skip to content