Predstavitev

Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o., je bilo ustanovljeno 2. novembra, v letu  2000, ko je občinski svet sprejel:

 • Statut komunale Mežica, javnega komunalnega podjetja d.o.o.
 • Organizacijsko shemo in sistematizacijo delovnih mest
 • Akt o delitvi pristojnosti med komunalno Mežica in JKP LOG
 • Sporazum o poslovno tehničnem sodelovanju med JKP LOG in Komunalo Mežica
 • Druge sklepe, ki so bili potrebni za delo in poslovanje.

Zanimivo je, da z ustanovitvijo Komunale Mežica, delata za Občino Mežica  dve komunali. Javno komunalno podjetje LOG odvaža smeti in skrbi za pitno vodo ter vodovod, Komunala Mežica, pa opravlja druge dejavnosti javnega pomena.

Pravna podlaga za delo Komunalnega podjetje je Odlok o gospodarskih javnih službah, ki je bil od leta 2000 pa do danes večkrat spremenjen. Zadnje prečiščeno besedilo določa, da se v Komunali Mežica, javnemu komunalnemu podjetju d.o.o. izvajajo naslednje javne službe:

 • odvajanje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda
 • javna snaga in čiščenje javnih površin
 • urejanje in vzdrževanje trgov, ulic in cest v naselju
 • urejanje in vzdrževanje lokalnih cest
 • urejanje in vzdrževanje tržnih prostorov
 • urejanje pokopališč in pokopališka ter pogrebna dejavnost
 • proizvodnja električne energije
 • na podlagi pogodbe vzdrževanje SH in ND

Ob ustanovitvi je Komunala Mežica začela delo s petimi redno zaposlenimi, danes pa je zaposlenih šest delavcev :

 • direktor
 • dva šoferja pogrebnika
 • delavec pogrebnik
 • dve čistilki

Računovodstvo opravlja po pogodbi zunanja firma, Komunala Mežica pa glede na potrebe zaposluje še določeno število pogodbenih delavcev.