Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda 2021-10-05T11:08:08+00:00

ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA

Izvajanje omenjene javne službe v grobem delimo na dva dela:
– izpolnjevanje določb pozitivne zakonodaje,
– vzdrževanje javne kanalizacije na terenu.

ODLOK O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA

Poleg v uvodu navedenega Odloka sta za delo Komunalnega podjetja Mežica važna
predvsem:
– pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02 in
– uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS št 123/04 in dodatki
– Zakon o geodetski dejavnosti (uradni list RS, št 8/2000)

KANALIZACIJA NA TERENU

Javno kanalizacijo sestavlja omrežje kanalskih vodov in kanalov in z njim povezane tehnološke naprave. Sistem se povezuje v sekundarno (manjši vodi), primarno (povezani manjši vodi in magistralno (kolektor) kanalizacijsko omrežje. Z njegovo pomočjo se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, asfaltiranih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih javnih površin. V Mežici imamo 12.560 m sekundarnega, 5.685 m primarnega in 2.600m magistralnega kanalizacijskega omrežja. Skupno 20.845 m kanalov. K temu je potrebno prišteti še 720 jaškov in požiralnikov.

Danes Komunala Mežica ne vodi več informacijski sistem za izdajanje položnic za čiščenje odpadne vode – to je zaenkrat v pristojnosti podjetja Petrol Energetika d.o.o. Komunala Mežica d.o.o. pa še naprej prazni greznice občanom.

PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Pred izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje, morate pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.

V primeru novogradnje ste soglasje za priključitev pridobili že ob pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priklop obstoječega objekta pa na Komunalo Mežica oddate vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za obstoječ objekt.

Ko pridobite soglasje za priključitev, oddate na Komunalo Mežica izpolnjeno vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Po predložitvi vloge za priključitev se dogovorite z nami za ogled mesta priključevanja. Priklop na javno kanalizacijsko omrežje sme izvesti samo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja – Komunala Mežica, medtem, ko ostala dela pri izvedbi hišnega priključka in zunanji interni kanalizaciji lahko opravite v lastni režiji. Tak priključek mora pred zasipom pregledati upravljalec.

Lahko pa naročite izvedbo del kanalizacijskega priključka v celoti pri nas, pripravimo vam ponudbo, z
delom pa pričnemo, ko ponudbo potrdite.

Po opravljenem ogledu izvedbe priključka vam izstavimo zapisnik o pregledu, ki je podlaga za vpis v
evidenco uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja.

STROŠKI IZGRADNJE

Stroške izgradnje kanalizacijskega priključka nosi lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanice odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

Vloge in obrazci:
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
Vloga za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

Skip to content