Pogrebna in pokopališka dejavnost

Pogrebna in pokopališka dejavnost 2020-05-15T08:27:15+00:00

Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Mežica in vključujeta tudi opravljanje pogrebnih svečanosti.

Dejavnost zajema naslednje storitve:
• opravljanje pogrebne dejavnosti,
• opravljanje pokopališke dejavnosti,
• urejanje pokopališč,
• pogrebne svečanosti.

Pogrebna dejavnost se izvede v primeru pokopa umrlega na pokopališču Mirje v Mežici.
Na željo svojcev umrlega nudimo poleg osnovnega pogrebnega ceremoniala tudi pripravo
cvetja, izdelavo fotografije, igranje solo trobente, petje pevskega zbora, igranje pihalnega
orkestra, govor in morebitne druge storitve.
Vzdrževanje pokopališč, ki so objekti skupne komunalne rabe, opravljamo kot gospodarsko
javno službo in kot tržno dejavnost. Pokopališka dejavnost zajema urejanje in vzdrževanje
pokopaliških objektov, naprav ter mrliških vežic. Skrbimo za red, čistočo in ustrezen
pokopališki režim.

ZAKONODAJA
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

POGREBNA DEJAVNOST

DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA
Tel.: 051 633 224

NAŠE POGREBNE STORITVE ZAJEMAJO:
– urejanje pokojnika in delo s pokojnikom,
– opremljanje mrliške sobe in vežice,
– prevozi pokojnikov s pogrebnim avtomobilom,
– organizacija pogrebov s pogrebnim moštvom,
– urejanje dokumentacije za pokop pokojnika (tudi v tujini),
– ureditev objav na radiu, objav osmrtnic v časopisih,
– posredujemo pevce, trobentača,  godbo, govornika,
– priskrbimo prenosno ozvočenje za govornika,
– priskrbimo cvetne aranžmaje,
– izvršimo izkop in zasip groba (klasičnega in žarnega),
– opravljamo prekope grobov,
– uporabljamo hladilni pokrov za daljšo hrambo pokojnikov.

OB IZGUBI SVOJCA

Če nastopi smrt doma:
– najprej pokličete pristojno oziroma dežurno zdravniško službo,
– dežurni zdravnik po pregledu pokojnika izda zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o
vzroku smrti oziroma napiše napotnico za prevoz pokojnika na obdukcijo,
– nato lahko pokličete našo dežurno službo na telefon 051 633 224. Sporočite nam, kaj
je zdravnik odločil in poveste vaše želje (ali želite pokojnika imeti doma ali želite
prevoz pokojnika v hladilnico).

Če nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov:
– obrnete se na naše podjetje (dežurstvo: 051 633 224), kjer vam bomo svetovali kako
naprej,
– če nastopi smrt v domu starejših občanov, bomo pokojnika od tam odpeljali in se z vami
dogovorili kako naprej.

Kaj morate vedeti, ko nas pokličete:

– če ste bili seznanjeni s pokojnikovimi željami glede pokopa, jih morate po zakonu
upoštevati pri dogovoru glede načina pogreba,
– vedeti morate ali želite, da izvedemo žarni pogreb ali klasičen pokop s krsto,
– upepelitev oziroma pokop pokojnika se lahko opravi po preteku najmanj 36 ur od
nastopa smrti in po preveritvi njenega dejanskega nastopa s strani pooblaščene osebe po
predpisih mrliško pregledne službe,
– prijava smrti se opravi na pristojni upravni enoti (predložimo dokumente, ki jih je spisal
zdravnik oziroma prijavo smrti izvedejo bolnišnica, domovi upokojencev). Upravna enota
nato izda izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list).

Kaj morate pripraviti, da se lahko opravi pokop:
Ob upepelitvi bomo potrebovali:
– pokojnikov osebni dokument,
– pokojnikovo fotografijo.

Ob klasičnem pokopu s krsto bomo potrebovali:
– obleko, v katero bomo pokojnika uredili za zadnjo pot.

Kje se lahko dogovorimo za organizacijo pogrebne slovesnosti:
– v naši pisarni: Trg svobode 1, Mežica (telefon tajništvo: 02 82 79 362).

Prevoz pokojnika iz tujine in v tujino:
za prevoz pokojnika v in iz tujine potrebujemo pokojnikov osebni dokument. Vso potrebno dokumentacijo pa vam potem uredimo mi.  Če nas kličete iz tujine, morate poklicati: 00386 51 633 224

Po pogrebu:
Svetujemo vam pri pripravi zahvale in vas seznanimo z vsemi potrebnimi opravili, ki jih morate urejati po pokopu.

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pokopališče Mirje v Mežici je objekt z 566 grobnimi prostori za družinske grobove, 160 prostori za enojne grobove in 80 prostori za male žarne grobove. Tablica na mrliški vežici nam pove, da je bil kompleks dograjen v letu 1970. Pokopališčni prostor je ograjen z 420 metrov ograje. Dostop v ograjen prostor je možen z
avtomobilom skozi dvojna vrata ter peš po stopnicah. Grobovi so v smeri sever – jug razdeljeni z osrednjo asfaltno potjo. Ob ograji na levi in desni strani pa ob ograji potekata dve ožji asfaltirani poti. V smeri vzhod zahod prečka grobne prostore 56 s peskom posutih poti, ki služijo za dostop do posameznega groba. Pokopališče ima svojo interno razsvetljavo, ozvočenje, vodovod s tremi pipami in koriti ter sistem linijskih požiralnikov za meteorno odvodnjavanje.
Skupna površina pokopališča znaša 10.735 m2. Ob vhodu, na spodnjem delu pokopališča je poslovilni objekt s tremi prostori za poslovitev od pokojnih, skladiščnimi prostori, čajno kuhinjo in sanitarijami ter hladilnico. Ob objektu je zelenica in parkirišče.

Dela, ki jih opravljamo v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč:
– vsakodnevno (tudi ob vikendih in praznikih) delo ob kontejnerju za sveče in stiskalnemu
kontejnerju,
– vsakodnevno pobiranje smeti, pometanje stopnic in prostora pred mrliško vežico,
– pobiranje smeti in raznih odpadkov ob zunanji strani ograje,
– poleti košnja zelenic med grobovi, po zelenicah in ob ograji,
– sezonska saditev cvetja in vzdrževanje cvetlične grede,
– sezonsko vzdrževanje zasajenega dela zelenice pred pokopališčem,
– vzdrževanje peščenih poti med grobnimi prostori,
– škropljenje poti med grobnimi prostori proti plevelu,
– vzdrževanje – čiščenje linijskih požiralnikov,
– pozimi pluženje in posipanje asfaltnih poti in stez med grobnimi prostori,
– pobiranje najemnin za grobove,
– oddajanje grobnih prostorov v najem ter izdajanje soglasij za postavitev nagrobnikov in
druga kamnoseška ali vzdrževalna dela,
– vzpostavitev in vodenje katastra grobov, pokopaliških objektov ter katastra komunalnih
naprav na pokopališčih,
– vodenje evidenc umrlih in najemnikov grobov,
– oštevilčenje grobov,
– sklepanje najemnih pogodb za najem grobov,
– izdelava ureditvenega načrta za obnovo ali širitev pokopališča, objektov in komunalne
infrastrukture,
– svetovanje pri pripravi pokopališkega reda,
– sodelovanje pri organizaciji in izvedbi komemoracij,
– opravljanje drugih zadolžitev, ki so določene z zakonom in odlokom o koncesiji za
izvajanje javne službe,
– druga dela po naročilu.

Delo opravljamo strokovno, vestno in dobro ter pokopališča vzdržujemo kot dober
gospodar.

Najem grobnega prostora:
Grobni prostor lahko fizične osebe najamejo v primeru smrti v družini ali s prenosom najemništva. Pravico do najema v skladu z 22. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84) pridobi oseba, ki poravna stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega samo pismeno, s podpisano Izjavo za prenos najemništva grobnega prostora.

Sprememba najemnika:
Zdajšnji najemnik in bodoči najemnik izpolnita in podpišeta izjavo za prenos najemništva grobnega prostora. Izjava je veljavna šele takrat, ko jo podpišeta oba. V primeru, da je zdajšnji najemnik pokojni, izjavo podpiše le bodoči najemnik. Na podlagi veljavne izjave za prenos najemništva bodočemu najemniku v podpis pošljemo najemno pogodbo. Najemnina se prične obračunavati novemu najemniku po prejemu podpisane najemne pogodbe.

Obrazci

Skip to content