Načrt vzorčenja pitnih vod za leto 2024

Načrt vzorčenja pitnih vod za leto 2024 2024-02-26T12:26:19+00:00

NASLOV NALOGE: Notranji nadzor pitne vode JKP Ravne na Koroškem

NAROČNIK: Javno Komunalno podjetje Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Podlaga za izvedbo: Pogodba z oznako PG-2300-17/29829-20/27528 z dne 19.12.2019


Odgovorni nosilec izdelave naloge: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Maribor

Odgovorna oseba: Hrenič Žan, dipl. san. inž. (UN)

(e-naslov: zan.hrenic@nlzoh.si; tel. št: 02 45 00 143)


Kontaktna oseba pri naročniku: Uroš Vrčkovnik

(telefon: (02) 821 54 81,  e-naslov: uros.vrckovnik@jkpravne.si)


Kontaktna oseba: Uroš Vrčkovnik, tel: 041 238 943CILJI VZORČENJA:

 • Ugotavljanje in zagotavljanje skladnosti/kakovosti pitne vode za upravljavca z namenom izvajanja programa notranjega nadzora skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS 63/2023) in pripadajočimi Prilogami k Uredbi o pitni vodi (Ur. l. RS 63/2023)

LETNI PLAN VZORČENJ IN OBSEG PRESKUŠANJ NA OSKRBOVALNIH OBMOČJIH, KI JIH UPRAVLJA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM

TABELA – PLANI PRESKUŠANJA VZORCEV VODE  2024

Za vsak vodooskrbni sistem je pripravljena posebna tabela. Predvidena vzorčenja so razporejena po posameznih oskrbovalnih območjih, po mesecih. Za vsako oskrbovalno območje so opredeljena stalna in nadomestna mesta vzorčenja.

TABELA – PLAN PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA VODOOSKRBNI SISTEM ŠUMC

TABELA -PLAN PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA VODOOSKRBNI SISTEM ZG. BREG

TABELA -PLAN PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA VODOOSKRBNI SISTEM SP. BREG


LEGENDA PRESKUŠANJ:

THM+Cl – Bromodiklorometan, Dibromoklorometan, Tribromometan, Triklorometan, Trihalometani (vsota)+klorid
KE – amonij, barva ( 436 nm), klorid, motnost, nitrit, permanganatni indeks (oksidativnost)
MB – entrokoki, Escherichia colli, koliformne bakterije, skupno število mikroorganizmov pri 22°C, skupno število mikroorganizmov pri 37°C
MB+k – entrokoki, Escherichia colli, koliformne bakterije, skupno število mikroorganizmov pri 22°C, skupno število mikroorganizmov pri 37°C, Clostridium perfringens

Kl-Klorat

Bromat + kl – bromat in klorat

DP1– nitrat, aluminij, baker, cink, kadmij, krom, mangan, nikelj, svinec, železo

KE2– kalij, kalcij, magnezij, skupna trdota

Vzorčenje in obseg preskušanj izvaja Nacionalni Laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Enota Maribor.

Laboratorij izvaja akreditirano vzorčenje skladno s standardom SIST ISO 5667-5:2007 in ISO 19458:2006.

Laboratorij izvaja vzorčenje in preskušanja skladno s prilogo k Akreditacijski lisitini LP 014, dostopno na spletni strani: https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/

Laboratorij izvaja vzorčenje in obseg preskušanja na podlagi internih navodil;


SEZNAM PRESKUSNIH METOD;


RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI VZORČENJU;

Odpadke, ki nastanejo pri vzorčenju odložimo med mešane komunalne odpadke pri stranki, kjer vzorčimo ali na NLZOH, COZ – lokacija Maribor. V primeru, da imamo nevarne odpadke, jih zberemo na NLZOH – lokacija Maribor v označenih embalažah v začasnem skladišču za nevarne snovi. Izpraznjene baterije pa začasno skladiščimo v označenih embalažah na recepciji.


SEZNAM OPREME ZA ODVZEM IN TRANSPORT VZORCEV

 • Termometer
 • Merilec prostega klora (Pocket Colorimeter)
 • Prenosni plinski gorilnik za obžiganje pipe
 • Alkoholni robčki (2-propanol, izopropanol)
 • Aparat za merjenje pH in elektroprevodnosti (WTW 3620 IDS)
 • Nalepke za označevanje embalažnih enot
 • Terenska mapa z načrtom vzorčenja
 • Tablični računalnik (vnos terenskih meritev poteka preko Orbita Lims aplikacije)
 • Papirnate brisače
 • Hladilne torbe s hladilnimi vložki
 • Avtomobil z vgrajenim ali akumulatorskim hladilnikom
 • Destilirana voda
 • Kemikalije za stabilizacijo vzorcev (kemijski parametri se stabilizirajo na terenu); H2SO4, HNO3, NA2S2O3, HCl
 • Pomožna tehnična oprema (objemka za odstranitev perlatorja, klešče…)

OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA PRIPRAVI KOLIČINA/TIP KONTROLA

 • Zaščitna Čelada
 • Zaščitna Očala
 • Zaščitna plinska maska
 • Maska s filtrom za prah
 • Delovna obleka – kombinezon
 • Delovna obleka – delovni plašč
 • Kislinoodporna obleka
 • Rokavice – usnjene
 • Rokavice – kislinoodporne
 • Rokavice – »kirurške«
 • Zaščitni škornji
 • Zaščitni delovni čevlji
 • Zaščitna Vrv
 • Pas za varovanje
 • Komplet za prvo pomoč
 • Prenosni gasilni aparat
 • Papirnate brisače

 

Datum priprave: Januar 2024

Načrt pripravil: Hrenič Žan, dipl. san. inž. (UN)

 

Skip to content