Organizacija

Akti

Statut Komunale Mežica, javnega komunalnega podjetja d.o.o.,

Organizacijsko shemo in sistematizacijo delovnih mest,

Akt o delitvi pristojnosti med Komunalo Mežica in JKP LOG ter

Sporazum o poslovnotehničnem sodelovanju med JKP LOG in Komunalo Mežica.

Našteti akti in finančni načrt, so osnova za delo Komunalnega podjetja Mežica. Odgovorna oseba Komunale Mežica je direktor, poslovanje pa nadzira nadzorni svet.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za delo Komunale Mežica, javnega komunalnega podjetja d.o.o. je Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica, (Ur. list RS, št. 17/2002), ki v drugem členu določa, da se v Komunalnem podjetju Mežica izvajajo naslednje javne službe:

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin
 • urejanje in vzdrževanje trgov, ulic in cest v naselju,
 • urejanje in vzdrževanje lokalnih cest,
 • urejanje in vzdrževanje tržnih prostorov in javnih parkirišč,
 • urejanje pokopališč in pokopališka ter pogrebna dejavnost,
 • proizvodnja električne energije.

Organizacijska shema

Ob ustanovitvi je Komunala Mežica začela delo s petimi redno zaposlenimi, danes pa je zaposlenih šest delavcev :

 • direktor
 • dva šoferja pogrebnika
 • delavec pogrebnik
 • dve čistilki

Računovodstvo opravlja, po pogodbi, zunanja firma, Komunala Mežica pa glede na potrebe zaposluje še določeno število pogodbenih delavcev.

Sistematizacija delovnih mest Komunale Mežica predvideva tudi namestitev vodje tehničnega sektorja in administratorja. Ti delovni mesti nista zasedeni.