Komunala

Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Termin »Odpadne vode« pokriva več dejavnosti:

Normativni predpisi, ki izhajajo iz obveznosti republike Slovenije do Evropske unije. To pomeni izpolnjevanje določb Okoljevarstvene uredbe, Pravilnika in drugih podzakonskih aktov, ki jih sprejela država, lokalne skupnosti pa jih morajo izvajati.

Dejavnosti, vezane na čistilno napravo. Danes Komunala Mežica ne vodi več informacijski sistem za izdajanje položnic za čiščenje odpadne vode – to je zaenkrat v pristojnosti podjetja Petrol Energetika d.o.o.

Komunala Mežica d.o.o. pa še naprej prazni greznice občanom.

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema. V občini Mežica je skupno 18.845 m kanalskega omrežja, 720 revizijskih jaškov. Komunalno podjetje skupaj z občino, načrtuje izgradnjo novega in obnovo dotrajanega kanalizacijskega omrežja, obnavlja revizijske jaške, skrbi za pretočnost vodov itd.